Home Vereniging Activiteiten Natuurgebieden Natuur Fotoalbum

 • Vallei van de Grote Nete
 • De Laarbeemden
 • Sneeuw aan de Tittebeemden
 • Vallei van de Grote Nete
 • Vallei van de Grote Nete
 • Zicht op de berghelling van Heist-op-den-Berg
 • Mistige Netevallei
 • Vallei van de Grote Nete
 • Vallei van de Grote Nete
 • Vallei van de Grote Nete
 • Vallei van de Grote Nete
Vallei van de Grote Nete


Beschrijving Allerlei nieuws Sigma plan

Algemeen:

Het natuurgebied is gelegen in de middenloop van de Grote Nete. Het valleilandschap omvat een kleinschalige afwisseling van hooilanden, populierenbossen, ruigtes, wilgenstruwelen en graasweiden. Het oude cultuurlandschap is nog zeer goed bewaard te Hallaar en Itegem en wordt gekenmerkt door een fijn vertakt netwerk van kleine landschapselementen, zoals houtkanten, bomenrijen, sloten en knotwilgen. De Grote Nete meandert over een afstand van 8 kilometer door dit unieke landschap. De vegetatie omvat een rijke variatie van dottergraslanden, pinksterbloemweiden, kleine oude eikenbossen, bloemrijke moerasspirearuigten en moerasvegetaties op venige bodems.
Kenmerkende plantensoorten zijn : kleine ratelaar, moerasviooltje, wateraardbei, blauwe knoop en grote bevernel.
Het gebied herbergt een belangrijke populatie roodborsttapuit, bosrietzanger, zomertortel en grasmus. Minder algemeen zijn Nachtegaal, Wielewaal en sprinkhaanzanger. Buizerd, torenvalk en sperwer zijn vaste bewoners.

Netevallei

Ligging:

Het reservatenproject 'De vallei van de Grote Nete' is gelegen in Heist-op-den-Berg.
Het natuurgebied is gelegen tussen de hoevewoning Mac Adam (beter bekend als taverne Pallieterhoeve) te Booischot en de Fonteinbrug in de dorpskern van Itegem. Het gebied strekt zich uit in volgende deelgemeenten : Booischot, Hallaar, Itegem en Heist-op-den-Berg. Het gebied is gelegen op kaartblad 24/2-3 van het NGI.

Toegankelijkheid:

Het gebied is vrij toegankelijk via de onverharde Netedijken. Er bevinden zich 2 bewegwijzerde wandelpaden in de vallei : Pinzielekepad te Hallaar en Molenbeekpad te Booischot. Tevens kan u het gebied ontdekken via het wandelknooppuntennetwerk van de provincie Antwerpen. Voor geleide bezoeken aan het gebied kan u contact opnemen met onze vereniging.

Historiek:

In 1988 werd het eerste perceel aangekocht op het grondgebied van Heist-op-den-Berg. Momenteel bedraagt de totale reservaatsoppervlakte circa 80 hectare.

Landschap:

Het benedenstroomse gedeelte van de Netevallei is een typische laaglandrivier. Deze wordt gekenmerkt door een brede, vlakke vallei, waarin de Nete vroeger vrij haar loop zocht. Historisch gezien bestond het landschap uit moerassen en natte hooilanden. Door de indijkingen in het kader van het Sigma-plan in de jaren 80 werd het natuurlijke overstromingsgebied afgesneden van de meanderende rivier.

Momenteel bestaat het landschap uit natte graasweiden, afgewisseld met hooilanden, ruigten, canadabossen, wilgenstruwelen en elzenbroeken. Het gebied vormt in feite een mozaiek van deze verschillende vegetaties. Hierdoor ontstaat een zeer afwisselend landschap.

Bovendien is het landschap dooraderd met een netwerk van kleine landschapselementen, zoals knotwilgen, bomenrijen, houtkanten, poelen en afgesneden meanders.

Biotopen + beheer:

Het reservaat herbergt een veelheid aan biotopen. Deze variatie wordt veroorzaakt door zowel de bodemgesteldheid (klei, zandleem en veen) of is het gevolg van het gevoerde beheer.

 • Bloemrijke hooilanden:
  Het gebied herbergt een aantal zeer waardevolle permanente historisch hooilanden. Door decennia lang een verschralend hooilandbeheer te voeren, is de bodem verarmd. Hierdoor kunnen planten van matig voedselrijke gronden uitstekend gedijen. Enkele typische planten zijn : Dotterbloem, Blauwe knoop, Pinksterbloem, Zwarte zegge, Kleine ratelaar, Tormentil, Pijpenstrootje. De bloemrijke vegetaties zijn noodzakelijk voor vlinders, zoals Oranjetipje, Kleine vuurvlinder en Icarusblauwtje.
 • Moerassige vegetaties op venige bodems:
  In het natte valleigebied hebben zich tijdens de opeenvolgende tussenijstijden dikke veenpakketten ontwikkeld. Enkele ervan liggen op geringe diepte andere palen aan het maaiveld. Door het voedselarme, zure milieu komt er een typische plantengroei voor : Wateraardbei, Moerasviooltje, Veldrus, Blaaszegge en Melkeppe. Door een jaarlijkse maai- en hooibeurt wordt deze vegetatie in stand gehouden.

In dergelijke kleinschalige, open landschappen komen de Roodborsttapuit en Graspieper vrij talrijk voor.

Roodborsttapuit

 • Ruigtevegetaties en rietvelden:
  Door het jarenlang achterwege blijven van het beheer is de vegetatie op sommige plaatsen sterk verruigd. Talrijke ruigtekruiden kleuren er de beemden wit en zorgen voor een indringende geur. Typisch plantensoorten zijn onder meer : Moerasspirea, Engelwortel, Berenklauw, Wederik, Gele lis, Smeerwortel, Kattenstaart, Moerasandoorn, Poelruit. Dergelijke gronden worden slechts 1 keer om de 2 à 3 jaar gemaaid en gehooid. Bepaalde percelen zijn dermate verrijkt door voedselrijk water dat ze sterk gedomineerd worden door brandnetels. In deze gebieden voelen typische moerasvogels zich opperbest : Sprinkhaanzanger, Bosrietzanger en Grasmus.

 • Wilgenstruwelen en elzenbroeken:
  Zonder menselijk ingrijpen worden natte gronden snel gekoloniseerd door diverse wilgensoorten en Zwarte els. Op percelen die reeds lang door de landbouw verlaten zijn, komen vaak mooie wilgenstruwelen voor. Deze herbergen vaak een bijzondere mossenflora. De Nachtegaal, Matkopmees en Fitis zijn typische broedvogels van dergelijke biotopen.

Bosanemonen
 • Bossen met canadapopulier:
  In de jaren 50 en 60 werden talrijke landbouwpercelen verlaten door de landbouw, omdat de gronden te nat waren voor een machinale bewerking (met tractor). Een aantal terreinen werden in deze periode bebost met canadapopulier voor de houtopbrengst. Deze bossen zijn vaak vrij arm aan plantensoorten, omdat de bladeren de bodem sterk verrijken met nitraten. Hierdoor gaan vaak Grote brandnetels domineren. Onze prachtig zwart-gele Wielewaal huist in de kruinen van oudere canadabossen. Tevens maken roofvogels zoals Buizerd en Torenvalk er ook hun nest in.
  Canadabossen worden door onze vereniging systematisch omgevormd tot streekeigen loofbossen met Zomereik, Zwarte els en Wilg.

 • Waterpartijen:
  Een van nature nat gebied herbergt uiteraard ook watervlaktes. In de vallei treffen we naast een aantal illegaal gegraven visvijvers ook afgesneden meanders van de Grote Nete aan. Tevens liggen her en der veedrinkpoelen. De meeste waterpartijen zijn redelijk voedselrijk (of eutroof). Hierin groeien planten zoals Gele plomp, Gedoornd hoornblad, Veenwortel en Waterpest. Het valleigebied is ook doorsneden door een dicht netwerk van sloten en laken. Enkele hebben een behoorlijk goede waterkwaliteit, zodat er zelfs Waterviolier en Waterranonkel in groeien. Deze waterpartijen zijn geschikte leefgebieden voor libellen, groene en bruine kikker, kleine en alpenwatersalamander.

 • Kleine landschapselementen:
  Onze vereniging heeft de afgelopen 25 jaar reeds talrijke boomplantacties georganiseerd in het gebied. Hierdoor werden ruim 20.000 bomen en struiken aangeplant. De totale lengte van de nieuw aangelegde houtkanten bedraagt ruim 5 kilometer. Tevens werden meer dan 500 jonge knotwilgen aangeplant en oude exemplaren deskundig geknot.
Met jouw steun kan het natuurgebied verder groeien! Giften voor het aankoopproject in de Vallei van de Grote Nete (Heist-op-den-Berg) kun je kwijt op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 (IBAN) van Natuurpunt, met vermelding "Vallei van de Grote Nete Heist-op-den-Berg (projectnummer 7032 A).
Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

© Natuurpunt Heist-op-den-Berg   -