Home Vereniging Activiteiten Natuurgebieden Natuur Fotoalbum

  • De Bruggeneindse Goren
  • Zonnedauw in de Bruggeneindse Goren
  • Levendbarende hagedis in de Bruggeneindse Goren
De Bruggeneindse Goren
Beheer sinds 2007


terug naar "De Bruggeneindse Goren"

De Bruggeneindse Goren zijn een restant van de vroegere Goorheyde. De huidige reservaatpercelen zijn gelegen op drie locaties en worden met enthousiasme beheerd om de natuurlijke rijkdom te behouden en versterken. Huidig conservator Jo Van Dessel schrijft regelmatig berichten over het natuurbeheer. Deze beheerberichten worden hier verzameld.

Beheerbericht februari 2012

De plagwerken in de Bruggeneindse Goren schieten goed op.

Het beheer van de ons toevertrouwde percelen verloopt naar wens. Eind november werd een gedeelte in de Noordoostelijke hoek machinaal geplagd. Een15-tal cm werd afgeschraapt tot op de zandlaag en de tussenliggende geulen werden opgevuld. Ook werden in het terrein achtergebleven stronken uitgetrokken. Het vroeger met de hand geplagde stuk, waarop al veel heideplantjes tot bloei kwamen, werd als bijkomende zaadbank behouden. Twee geulen naar het achterliggende poeltje werden vrijgemaakt om het overtollige water in die richting af te leiden.
Nu is het wachten op de nieuwe lente. Dan zullen we met man en macht de opschietende berken en wilgen moeten verwijderen om de heide en bijhorende plantjes volop kansen te geven. Ook zullen de berken op de rand van het geplagde perceel verwijderd worden om overtollige zaadval te vermijden. Het perceel in eigendom werd nogmaals gecontroleerd op watergebonden exoten, zoals dat zo fraai ambtelijk verwoord wordt. Die blijken het voorlopig opgegeven te hebben, al is waakzaamheid hier zeker nog geboden. De vorig jaar verjongde houtkant doet het goed en zal volgende zomer helemaal dichtgegroeid zijn. Op de grote centrale weide zullen de schapen in het voorjaar slechts een gedeelte begrazen. De rest wordt gemaaid, waarna de schapen voor nabegrazing zullen zorgen.

Beheerbericht april 2011

De natuur leeft in de Bruggeneindse Goren.

De terreinploeg leverde veel en uitstekend werk in februari. Als voorbereiding op mogelijke plagwerken in de toekomst werden de beide percelen langs weerskanten van de weg ontdaan van berken, wilgen en vogelkers. Gedurende een zestal werkdagen werden met man en macht de percelen vrijgemaakt.
Het resultaat mag er zijn en geeft een goede indruk van hoe het er na het heideherstel zou kunnen uitzien. Dit stukje natte heide is immers vrij uniek en een van de weinige relicten in de streek. Naast heide krijgen ook klokjesgentiaan (op de Rode Lijst), tormentil en zonnedauw de kans om zich volop te ontwikkelen. Hopelijk komen ook de bijhorende vlinders, insecten, libellen en andere heideliefhebbers het plaatje vervolledigen. Ook de levendbarende hagedis zal in de eerste lentezonnestralen voldoende warmte vinden om zich te activeren. Voor de zomer zal het terrein nog een behandeling met de bosmaaier ondergaan om de steeds oprukkende bramen, netels en distels binnen de perken te houden.

Levendbarende hagedis in de Bruggeneindse Goren

Beheerbericht januari 2011

Na een succesvolle werkdag met Akabe, de mindervalide scoutsgroep uit Pijpelheide, trad in De Bruggeneindse Goren de winterrust in. De overvloedige novemberregens vulden de vijver en meer dan dat. De natte stukken waren nog eens 'echt' nat. Een goede zaak voor de waterspiegel in dit gebied. Toen alles een beetje genormaliseerd was, kwam de sneeuw en de vrieskou. Ook nu weer lieten De Goren zich van hun mooiste kant bewonderen.
Voor dit jaar staan er plagwerken op het programma en zal er verder berken- en wilgenopslag verwijderd worden. Ook op de grote weide gaan de beheerswerken door. De schapen zullen tijdens de bloeiperiode slechts een deel van de weide begrazen om de bloemenrijkdom vol tot zijn recht te laten komen. Na het maaien krijgen onze wollige vrienden dan de kans om het hele perceel te verkennen en na te begrazen. Vanzelfsprekend wordt de vijver regelmatig geïnspecteerd om hardnekkige exoten tijdig te verwijderen.

Beheerbericht oktober 2010

Deze winter staan er in de Bruggeneindse Goren nog heel wat werken op stapel.

Op onze jongste werkdag, zaterdag 16 oktober, hebben we nog eens een houtkant opgekuist en verjongd. Er moesten ook nog wat betonnen afsluitingspalen naar het containerpark gevoerd worden. We hebben ook eens gekeken of er nog parelvederkruid de kop opgestoken had na de verwijdering door de dienst Verwijdering van Watergebonden Exoten van de Provincie Antwerpen. (Een hele mond vol niet?) Inderdaad, ik heb mij dan nog maar eens in mijn lieslaarzen gehesen om de opkomende plantjes te verwijderen. Hopelijk krijgen we een winter die naam waardig, daar kunnen onze Braziliaanse vriendjes niet zo goed tegen, heb ik de indruk. Versta mij hierin niet verkeerd: Ik hou van de Braziliaanse levensvreugde, de mooie stranden en bijhorend vrouwelijk schoon, maar hun invasieve plantjes moeten ze ginder houden.

Plaggen

In januari gaat op een ander perceel de werkploeg van Natuurpunt aan de slag met het verwijderen van berken- en wilgenopslag op het natte heidegedeelte, dit als voorbereiding op het plaggen in de toekomst. Over dat plaggen is er goed nieuws: De gemeente wacht op offertes om het zuidelijke stuk nog deze winter machinaal te plaggen. Jens Verwaerde van Natuurpunt Mechelen gaf ons heel wat richtlijnen die het moeten mogelijk maken om hier over enkele jaren de laatste heiderelicten in onze gemeente, met de hele bijhorende biodiverse zwik, in volle glorie te laten herrijzen.

Beheerbericht oktober 2009

Het was droog deze zomer. Ook in de anders zo natte Goren was het zoeken naar een vochtig plekje. De van Parelvederkruid verloste vijver kwam zelfs helemaal droog te staan. Dit had als voordeel dat nieuw opschietende exoten gemakkelijk te spotten en te verwijderen waren. Johan Cruyff placht te zeggen "Elk voordeel hep se nadeel" en dat was ook hier het geval, want iemand vond het nodig om met zijn quad de vijverbodem te verkennen.
Net voor de distels in het zaad kwamen, heeft onze werkploeg het grote weiland een tweede keer gemaaid en gehooid en ook de randen van het perceel en de overwoekerde oever van de vijver met onze brandnieuwe bosmaaiers onder handen genomen. In de schapenstal huisde een tiental Boerenzwaluwen die hier blijkbaar goed aan hun trekken kwamen.
Enkele zitposten voor IJsvogels zijn bij wijze van experiment geplaatst samen met enkele borden om de bezoeker erop te attenderen dat die percelen door Natuurpunt beheerd worden. Vermeld ik nog dat op een van onze percelen tien exemplaren Klokjesgentiaan gevonden werden. Vorig jaar slechts twee. Een gunstige evolutie of toeval?

Beheerbericht juli 2009

Veenpluis in de Bruggeneindse Goren Wat ben ik toch een gelukkige conservator. Terwijl ik met enkele behaarde en bejaarde vrienden door Ierland trek, draait de terreinploeg op volle toeren. De zomerplanning in de Bruggeneindse Goren is reeds uitgevoerd. Vlak voor ons vertrek hadden Katrien & Co al duchtig met de bosmaaier in het rond gezwierd, en de volgende weken werden de 7 ha weiland gemaaid en het maaisel bij wijze van proef afgevoerd naar de vergistingsinstallatie. "Daar werden de 18 opraapwagens goed bevonden," vertelde ploegleider Marc mij trots. "Dat belooft voor de toekomst, want zo zijn we voor het maaibeheer minder afhankelijk van het weer." Een ander vreugdevol bericht dat ik daar in het Westen mocht ontvangen, kwam van de - schrik niet: 'Dienst bestrijding van watergebonden exoten van de provincie Antwerpen' die mij kond deden dat de vijver verlost was van parelvederkruid. Tevens werd een deel van de houtopslag op de oever verwijderd. Toen ik terugkwam van mijn studiereis (vit B12 en andere spiritualiën) vond ik mijn reservaatje dan ook in puike conditie terug. Er zijn ondertussen al enkele exemplaren van de Gevlekte orchis aangetroffen en ook veenpluis werd opgemerkt. Verder vliegt er een macht aan vlinders zoals bruin zandoogje en groot dikkopje, libellen en waterjuffers. konijnen springen weg en reepootjes staan scherp afgedrukt in de grond. levendbarende hagedissen liggen te zonnen en de roep van de wielewaal klinkt als muziek in de oren. Buizerd en sperwer scheren in het rond en zelfs een kleine bonte specht mocht ik al waarnemen.
Zoals je ziet: het bruist van leven in de Goren. Voor de rest van de zomer staan er nog wat opruimingswerken op het programma (verwijderen van betonnen weipalen en verroeste prikkeldraad). In het najaar gaan we dan met de hele ploeg houtkanten opkuisen en verjongen.

Beheerbericht januari 2009

Door de terreinploeg werd in mei, mede dank zij het zeer goede weer, schitterend werk verricht bij het verwijderen van wilgen- en berkenopslag. Nog deze winter, eind januari, wordt ook de noordzijde aangepakt. Dit zijn voorbereidende werken voor het plaggen van het perceel. Hiervoor is een aanvraag voor eenmalige grote beheerwerken onderweg. Hopelijk wordt hieraan een gunstig gevolg gegeven zodat we eindelijk werk kunnen maken van het herstel van dit voor de streek unieke heiderelict. Samen met enkele vrienden vrijwilligers zal de rest van de draadafsluiting verwijderd worden.
Op het aangekochte perceel was het ruimen van de vijver gepland (bestrijding parelvederkruid). Door het vele werk kon de aannemer dit tijdens de zomer niet uitvoeren. Dit project werd dan verschoven naar de herfst. Toen bleek dat het contract tussen de aannemer en de provincie Antwerpen verlopen was. Nu is het wachten tot een nieuwe aanbesteding uitgeschreven is en een nieuwe aannemer aangesteld. En dan maar hopen dat de administratieve molen iets sneller draait. Er werd één overtreding vastgesteld en geverbaliseerd, namelijk het sluikstorten van een 10-tal autobanden.
Dat het plaggen stilaan een grote noodzaak wordt, werd duidelijk na een terreinbezoek met Jens Verwaerde (verantwoordelijke van Natuurpunt). We ontdekten met veel moeite nog twee exemplaren van de klokjesgentiaan. Op een met de hand geplagd proefstuk was al wel volop zonnedauw en tormentil waar te nemen. Ook een levendbarende hagedis lag van de zon te genieten.
Hoopvol!


Op de volgende pagina's kan je nog meer lezen over de Bruggeneindse Goren:

  • Historiek en beheer door de jaren heen (1981-2006) ... lees meer
  • Toekomstplannen ... lees meer

Met jouw steun kan het natuurgebied verder groeien! Giften voor het aankoopproject in De Bruggeneindse Goren kun je kwijt op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 (IBAN) van Natuurpunt, met vermelding "De Goren (projectnummer 7007).
Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.
© Natuurpunt Heist-op-den-Berg   -