Home Vereniging Activiteiten Natuurgebieden Natuur Fotoalbum

  • De Bruggeneindse Goren
  • Zonnedauw in de Bruggeneindse Goren
  • Levendbarende hagedis in de Bruggeneindse Goren
De Bruggeneindse Goren

De Goorheyde moet een geweldig heidegebied zijn geweest in 1750. Een afwisselend gebied van zo'n 1000 hectare groot dat onze contreien verrijkte met een ongekende natuurlijke biodiversiteit. Vandaag de dag kunnen we ons moeilijk voorstellen hoe zo'n gigantisch natuurgebied in 200 jaar compleet is verdwenen. Compleet is ook niet correct. Rond 1980 omvatte het hele heidegebied nog 2,1 hectare. Amper een zakdoek groot en al decennia omsloten door vrij intensieve landbouw. Op papier is het nog zo'n 100 hectare groot. Honderd hectare ingekleurd als bosgebied op het gewestplan. Het is een afwisselend gebied dat nog steeds een zekere flair uitstraalt. De 100 hectare zijn een lappendeken van reservaatrelicten, ruige weilanden, natte weilanden, bosjes, houtkanten en beken. Maar op teveel plaatsen snijdt de landbouw wonden in het landschap. Volgens het gewestplan zou dit een middelgroot bosachtig gebied moeten zijn. De realiteit is anders. Hoopvol is dat de Bruggeneindse Goren nog altijd bestaan en nog heel wat uitzonderlijke planten en insecten herbergen. Het is een echt relictgebied. Een natuurgebied met een enorme schat aan genetisch materiaal. Al het nog resterende genetisch materiaal van de oude Goorheyde ligt opgeslagen in dit kleine reservaatje. Een unicum waar we zeer zorgzaam mee moeten omgaan.

Momenteel beheert Natuurpunt Heist-op-den-Berg op 3 verschillende locaties natuurreservaatpercelen in de Bruggeneindse Goren.

De Bruggeneindse Goren

De oude reservaatkern

In de eerste plaats is er de oude reservaatkern. Twee percelen, doorsneden door een aarden weg, samen amper 2,1 hectare groot. Dit gebied bezit nog steeds een enorm restant van het genetisch materiaal en de zaadbank van de oude Goorheyde.
Op 24 januari 1981 kon de toenmalige Wielewaalafdeling Grote Nete het gebied in huur krijgen voor 9 jaar. Na 9 jaar werd het huurcontract niet verlengd en moest de Wielewaal de gemeente Heist-op-den-Berg ter hulp roepen. Na lange onderhandelingen kocht de gemeente het natuurgebied en gaf het aan De Wielewaal in huur voor een periode van 30 jaar. In 1994 werden deze percelen erkend als natuurgebied. Sinds 1981 wordt dit mooie stukje natuur daadwerkelijk bewaard als natuurgebied. En dat werpt zijn vruchten af.

Het hooiland met vijver

Meer dan 25 jaar hebben we moeten wachten om het natuurgebied te kunnen uitbreiden. Tijdens een openbare verkoping op 24 oktober 2007 kon onze vereniging een eerste perceel in eigendom verwerven in de Bruggeneindse Goren. Een waardevol eikenbos met een smalle vijver en een hooiland met een totale oppervlakte van ca. 1,5 ha.
Deze aankoop omvat een hoogstammig zomereikenbos van ruim 50 are met een rabattenstructuur. In het oude bosbestand groeien op een 15-tal plaatsen de zeldzame Koningsvaren. Er is ook een lange smalle vijver van 70 x 20 meter. Deze was overwoekerd door parelvederkruid. Een exotische waterplant met een enorme groeikracht, die de inheemse waterplanten verdringt. Gelukkig kon de vijver met hulp van de provincie vrij gemaakt worden van deze vreemde indringer. Tenslotte is er nog een hooiland van ca. 70 are met een raaigras- en klavervegetatie.

De grote weide

Eveneens in 2007 kon de Vlaamse Landmaatschappij in de omgeving nog een aaneengesloten blok van ca. 7 hectare verwerven door toepassing van het recht van voorkoop. Een open weideperceel omzoomd door oude zomereiken. Dit grote verarmde weideperceel werd aan Natuurpunt Heist-op-den-Berg in beheer gegeven.

Opgeteld beheert Natuurpunt Heist-op-den-berg in de Bruggeneindse Goren ongeveer 10,5 hectare natuurgebied. Door de aankoop enerzijds en het in beheer krijgen van de grote weide anderzijds ontstaan nieuwe kansen voor de oude reservaatkern om haar genetisch materiaal te verspreiden over een grotere oppervlakte. Ideaal zou zijn dat we op middellange termijn deze 3 reservaatlocaties daadwerkelijk konden verbinden tot één groter geheel van enkele tientallen hectare.
Dan kan de Goorheyde in de toekomst een beetje van haar glans herwinnen in de Bruggeneindse Goren.


Op de volgende pagina's kan je nog meer lezen over de Bruggeneindse Goren:

  • Historiek en beheer door de jaren heen (1981-2006) ... lees meer
  • Beheer sinds 2007 ... lees meer
  • Toekomstplannen ... lees meer

Met jouw steun kan het natuurgebied verder groeien! Giften voor het aankoopproject in De Bruggeneindse Goren kun je kwijt op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 (IBAN) van Natuurpunt, met vermelding "De Goren (projectnummer 7007).
Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.
© Natuurpunt Heist-op-den-Berg   -