Home Vereniging Activiteiten Natuurgebieden Natuur Fotoalbum

  • Vlinder op bloem
  • Grassen
  • Tijgerspin in De Goren
  • Kuiken Nijlgans aan Kinderdijk - Nederland
  • Groene kikker in Lekkerkerkse Polder - Nederland
Broedvogelinventarisatie 2015
Vallei van de Grote Nete, Fase 3
(Deel tussen Lodijkbrug en Pallieterhoeve)


terug naar Natuur - Flauna & Flora

In het voorjaar van 2015 werd in de vallei van de Grote Nete te Booischot & Hulshout een broedvogelinventarisatie uitgevoerd door Natuurpunt Heist-op-den-Berg. Deze inventarisatie is onderdeel van een meerjarenprogramma. Dit artikel is een samenvatting van de waarnemingen van dit voorjaar.

Sigma

De broedvogelinventarisatie die werd uitgevoerd in de vallei van de Grote Nete is onderdeel van een meerjarenprogramma. Deel 1 van dit programma is een 3 jarige inventarisatie in de Netevallei te Heist-op-den-Berg. Deel 2 is een nieuwe 3 jarige inventarisatie na de realisatie van Sigma. Deze studie komt er op vraag van Agentschap Natuur en Bos om de effectiviteit van de natuurinrichting te kunnen meten na realisatie van Sigma. Om vast te stellen of de biodiversiteit is toegenomen door Sigma. Om te bekijken of de natuurdoelen van Sigma werden gehaald.

Timing gefaseerde broedvogelinventarisatie van specifieke broedvogels in de Netevallei

Fase 1: lente 2013 deel tussen Hellebrug en Nieuwendijkbrug
Fase 2: lente 2014 deel tussen Nieuwendijkbrug en Lodijkbrug
Fase 3: lente 2015 deel tussen Lodijkbrug en Pallieterhoeve

Resultaten 2015

Er werden 12 inventarisatierondes uitgevoerd: 16 maart, 5 april, 12 april, 22 april, 26 april, 29 april, 3 mei, 10 mei, 14 mei, 19 mei, 31 mei en 14 juni.
De inventarisatierondes gingen voor dit deel niet alleen over de Netedijken tussen Lodijkbrug te Heist-op-den-Berg (Hallaar) en de Pallieterhoeve, maar ook langs een vast aantal wandelwegen.
Een greep uit de resultaten van de inventarisatie "vallei van de Grote Nete te Heist-op-den-Berg & Hallaar" 2015 tussen Lodijkbrug en Pallieterhoeve.

Grote gele kwikstaart
En zeker broedgeval aan de Netebrug aan de Pallieterhoeve. Hier werd op 31 mei een koppel met 2 pas uitgevlogen jongen waargenomen.

Roodborsttapuit
Op 5 locaties werden verschillende keren roodborsttapuitjes waargenomen. Op slechts n locatie werden daadwerkelijk juveniele vogels gespot.

Nachtegaal
Op 2 april en 3 mei werden 5 zingende nachtegalen geteld, op 14 mei 6 zangposten en op 26 april en 10 mei zelfs 7 zangposten.

Zomertortel
De zomertortel doet het overal slecht, zo ook in dit deel van de Netevallei waar slechts n roeppost meer werd vastgesteld.

Sprinkhaanzanger
Slechts tweemaal een zingende sprinkhaanzanger gehoord.

Bosrietzanger Bosrietzanger
Op de inventarisatie van 10 mei werden de eerste bosrietzangers waargenomen. Op 31 mei werden niet minder dan 15 zangposten geteld.

Kleine karekiet
Slechts n enkele waarneming van een zingende kleine karekiet.

Grasmus
De meeste zingende grasmussen werden op 10 mei geteld met 15 zangposten.

Fitis
Het lentedeuntje van de fitis konden we nog op 2 plaatsen horen.

Tuinfluiter
Normaal gezien 3 5 zangposten vastgesteld. Op 10 mei was er waarschijnlijk veel doortrek toen we ineens 15 zangposten vaststelden.

Wielewaal
Op 2 plaatsen werden nog roepende wielewalen gehoord.

Buizerd
Zeker n broedgeval, waar we meermaals een oudervogel op het nest konden zien. Geen info of dit broedsel succesvol was.

Spechten
In dit deel van de Netevallei dat redelijk bebost is komen zeker 3 5 territoria voor van groene specht en grote bonte specht. Op 31 mei werd eenmalig een zwarte specht gehoord.

Koekoek
Minstens 2 roepende mannetjes.


Roofvogels waren de grote afwezigen van deze inventarisatie. Naast het buizerd broedgeval werden alleen nog enkele keren jagende sperwers gespot. Er werd evenwel geen enkele torenvalk gezien.

Topaantallen werden genoteerd voor: koolmees 20 zangposten en tjiftjaf 18 zangposten op 5 april, zwartkop 33 zangposten op 10 mei, winterkoning 26 zangposten, merel 12 zangposten, roodborst 12 zangposten op 14 mei.

Tijdens de inventarisaties werden maar af en toe waterhoenen gezien en ook het aantal wilde eenden en krakeenden was abnormaal laag. Er werden van de watervogels alleen jonge wilde eenden gezien.
Dit deel van de Netevallei is redelijk bebost, hierdoor werden redelijk wat bosvogels waargenomen. Naast de spechten waren dat onder andere boomkruipers en boomklevers en een broedgeval van kuifmezen.
Op 3 locaties werden zelfs courant goudhaantjes gespot, maar dat had dan weer te maken met de oude, hoge coniferen rond een aantal weekendvijvers.

Eenmalige waarnemingen werden onder andere nog genoteerd van: Grauwe vliegenvanger, fluiter, appelvink, oeverloper en boompieper.

Naast vogels werden in dit deel van de Netevallei ook veel reen gezien op de ochtendlijke rondes.


Deel 1 afgerond

Met de komst van Sigma in de vallei van de Grote Nete te Heist-op-den-Berg en Hulshout gaat de vallei drastisch veranderen. De vallei zal op termijn haar open valleistructuur terug krijgen. Ook zal ze erg worden vernat, daar ze nu onderhevig is aan verdroging.
De broedvogelinventarisatie die werd uitgevoerd dient om te kunnen zien wat in de toekomst de impact van Sigma zal zijn op het vogelbestand.

Deel 1 van de 3 jarige broedvogelinventarisatie is nu helemaal afgerond.
Deel 2 van deze broedvogelinventarisatie zal uitgevoerd worden na de inrichtingswerken van Sigma in de vallei van de Grote Nete.

© Natuurpunt Heist-op-den-Berg   -