Home Vereniging Activiteiten Natuurgebieden Natuur Fotoalbum

  • Vlinder op bloem
  • Grassen
  • Tijgerspin in De Goren
  • Kuiken Nijlgans aan Kinderdijk - Nederland
  • Groene kikker in Lekkerkerkse Polder - Nederland
Broedvogelinventarisatie 2014
Vallei van de Grote Nete, Fase 2
(Deel tussen Nieuwendijkbrug en Lodijkbrug)


terug naar Natuur - Flauna & Flora

In het voorjaar van 2014 werd in de vallei van de Grote Nete te Heist-op-den-Berg & Hallaar een broedvogelinventarisatie uitgevoerd door Natuurpunt Heist-op-den-Berg. Deze inventarisatie is onderdeel van een meerjarenprogramma. Op deze pagina vind je een samenvatting van de waarnemingen van 2014.

Sigma

De broedvogelinventarisatie is onderdeel van een meerjarenprogramma. Deel 1 van dit programma is een 3 jarige inventarisatie in de Netevallei te Heist-op-den-Berg. Deel 2 is een nieuwe 3 jarige inventarisatie na de realisatie van Sigma. Deze studie komt er op vraag van Agentschap Natuur en Bos om de effectiviteit van de natuurinrichting te kunnen meten na realisatie van Sigma. Om vast te stellen of de biodiversiteit is toegenomen door Sigma. Om te bekijken of de natuurdoelen van Sigma werden gehaald.

Timing gefaseerde broedvogelinventarisatie van specifieke broedvogels in de Netevallei

Fase 1: lente 2013 deel tussen Hellebrug en Nieuwendijkbrug
Fase 2: lente 2014 deel tussen Nieuwendijkbrug en Lodijkbrug
Fase 3: lente 2015 deel tussen Lodijkbrug en Pallieterhoeve

Resultaten 2014

Er werden 9 inventarisatierondes uitgevoerd: 6 april, 19 april, 27 april,1 mei,12 mei, 18 mei, 22 mei, 25 mei en 8 juni. Er waren nog meer inventarisatierondes gepland maar het slechte weer was spelbreker.

De inventarisatierondes gingen voornamelijk over de Netedijken tussen Nieuwendijkbrug te Itegem en Lodijkbrug te Heist-op-den-Berg (Hallaar).
Het ging steeds over één oever heen en langs de andere oever terug. Alleen op 22 mei werd een andere route geïnventariseerd. Toen werd alleen de omgeving van de Moerbeemden te Hallaar bezocht. Dit was ook de enige avondronde.

Een greep uit de resultaten van de inventarisatie "vallei van de Grote Nete te Heist-op-den-Berg & Hallaar" 2014 tussen Nieuwendijkbrug en Lodijkbrug.

Grote gele kwikstaart
Aan de twee bruggen van Itegem werden meermaals adulte vogels met aas gezien. Ondanks dat de bruggen amper 200m van elkaar liggen. Jonge vogels werden niet waargenomen.
Aan Lodijkbrug werd op 27 april een exemplaar gehoord maar niet gezien. Op 12 mei werd er een mannetje waargenomen.

Roodborsttapuit
Op 6 en 19 april werden 6 territoria geteld.
Op 27 april en 1 mei werden 7 territoria geteld.
Op 12 mei werden 2 koppels met respectievelijk 2 & 3 jongen gezien.
Op 18 mei werden deze terug gezien + op een derde plaats nog een koppel met aas.
Op 25 mei werden op 4 locaties roodborsttapuitjes gezien. Op slechts één locatie juvenielen.
Op 8 juni werden op 7 plaatsen roodborsttapuitjes gezien. Op 4 plaatsen met juvenielen en op een 5de plaats een koppel met aas.

Waterhoen Nachtegaal
Met een maximum van 5 zangposten op 27 april was het geen superjaar voor de nachtegaal in dit deel van de Netevallei.

Zomertortel
In april en mei schommelde het aantal roepposten tussen 1 & 2. Op 25 mei werden 4 roepposten waargenomen en op 8 juni zelfs 6.

Sprinkhaanzanger
Op 2 plaatsen werden nog zingende sprinkhaanzangers gehoord.

Bosrietzanger
Laatkomer en meester imitator bosrietzanger doet het steeds beter in de Netevallei. In 2014 werden 8 zang-posten geteld.

Kleine karekiet
Veel riet is er in dit deel van de Netevallei niet te bespeuren. Maar in die kleine rietbiotoopjes werden toch 3 zangposten van kleine karekiet genoteerd.

Grasmus
Vanaf eind april palmen grasmussen massaal de Netevallei in. Er werden niet minder dan 14 zangposten genoteerd.

Fitis
Een echt lentedeuntje, zo kun je de zang van de fitis omschrijven. Met 2 à 3 zangposten blijven ze standhouden.

Tuinfluiter
Een zeer wisselvallige zomergast en broedvogel. Maximum 5 zangposten werden geteld.

Wielewaal
De wielewaal is een liefhebber van oudere populierenbossen. Van deze prachtige vogel werden het hele voorjaar 2 roepposten waargenomen. Op 18 mei zelfs 3 roepposten.

Buizerd
Op 8 van de 9 rondes werden buizerden waargenomen. Horsten werden niet gevonden alhoewel we toch 1 à 2 broedparen vermoedden.

Wespendief
Op één locatie werd meermaals een wespendief gespot. Ook hier werd geen exacte nestlocatie gevonden.

Torenvalk
Eén geslaagd broedgeval in een nestbak met 6 uitgevlogen jongen.

Canadese gans Krakeend en Kuifeend
Beide eendensoorten werden regelmatig waargenomen in het broedseizoen. Vermoedelijk waren er toch enkele broedgevallen van zowel kuifeend als krakeend. Jongen werden evenwel niet gezien.

Wilde eend
Eén zeker broedgeval met 11 jongen.

Waterhoen
Op 27 april op 3 locaties waterhoenen.
Op 1 mei een koppel met 7 jongen (pas uitgekomen).
Op 8 juni een koppel met 2 jongen (andere locatie).

Grote Canadagans
Een koppel bracht drie jongen groot.


Speciale waarnemingen tijdens de inventarisaties.

Op 27 april en 12 mei telkens een zwarte wouw.
Op 18 mei een overvliegende wulp.
Op 8 juni vlogen 2 lepelaars over.

© Natuurpunt Heist-op-den-Berg   -