Home Vereniging Activiteiten Natuurgebieden Natuur Fotoalbum

  • Vlinder op bloem
  • Grassen
  • Tijgerspin in De Goren
  • Kuiken Nijlgans aan Kinderdijk - Nederland
  • Groene kikker in Lekkerkerkse Polder - Nederland
Broedvogelinventarisatie 2013
Vallei van de Grote Nete, Fase 1
(Deel tussen Hellebrug en Nieuwendijkbrug te Itegem)


terug naar Natuur - Flauna & Flora

In het voorjaar van 2013 werd in de vallei van de Grote Nete te Itegem & Herenthout een broedvogelinventarisatie uitgevoerd door mensen van Natuurpunt Heist-op-den-Berg. Deze inventarisatie is onderdeel van een meerjarenprogramma. Op deze pagina vind je de samengevatte resultaten aan bod van de waarnemingen van 2013.

Sigma

De broedvogelinventarisatie is onderdeel van een meerjarenprogramma. Deel 1 van dit programma is een 3 jarige inventarisatie in de Netevallei te Heist-op-den-Berg. Deel 2 is een nieuwe 3 jarige inventarisatie na de realisatie van Sigma. Deze studie komt er op vraag van Agentschap Natuur en Bos om de effectiviteit van de natuurinrichting te kunnen meten na realisatie van Sigma. Om vast te stellen of de biodiversiteit is toegenomen door Sigma. Om te bekijken of de natuurdoelen van Sigma worden gehaald.

Door de nieuwe natte biotopen die ontstaan met Sigma zal ook de natuur een complete metamorfose ondergaan. Om deze veranderingen in detail te kunnen bestuderen moeten we in de eerste plaats weten wat er vandaag de dag allemaal groeit, bloeit, loopt, kruipt, springt, zwemt en vliegt in en door de Netevallei. Deze broedvogelinventarisatie is een eerste stap. Via vervolg inventarisaties na Sigma kunnen we dan de impact van de veranderingen op het broedvogelbestand bestuderen. Voor bird watchers zijn dit boeiende tijden. Welke soorten komen erbij? Welke soorten groeien aan? Welke soorten verminderen of verdwijnen? Hoe gaat de natuur reageren op deze veranderingen? Trekken de nieuwe natte biotopen de soorten die vervat zitten in de natuurdoelen? Kunnen de natuurdoelen worden verwezenlijkt? Welke verassingen heeft de natuur in petto? Zoals reeds gezegd, boeiende tijden zijn er te beleven voor mensen die bezig zijn met natuur- en vogelstudie in de valllei van de Grote Nete.

Timing gefaseerde broedvogelinventarisatie van specifieke broedvogels in de Netevallei

Fase 1: lente 2013 deel tussen Hellebrug en Nieuwendijkbrug
Fase 2: lente 2014 deel tussen Nieuwendijkbrug en Lodijkbrug
Fase 3: lente 2015 deel tussen Lodijkbrug en Pallieterhoeve

Resultaten 2013

Er werden 6 inventarisatierondes uitgevoerd: 1 april, 7 april, 21 april, 28 april,1 mei,19 mei. Het slechte weer in 2e helft van mei heeft de inventarisatierondes stil laten vallen. Er werden toen nog wel enkele kortere rondes uitgevoerd. Niet alle vogelsoorten werden geïnventariseerd maar alleen de voor Sigma interessante soorten.

Conclusie:
Momenteel is er in dit deel van de Netevallei toch nog wat te beleven op gebied van broedvogels. Echte verrassingen bleven uit. Er zijn evenwel hoge verwachtingen in de toekomst met Sigma.

Samenvatting resultaten inventarisatie vallei van de Grote Nete te Itegem & Herenthout 2013 tussen Hellebrug & Nieuwendijkbrug.

Roodborsttapuit Roodborsttapuit
Een zeer herkenbaar vogeltje, zeker het mannetje. Gemakkelijk te inventariseren omdat ze zeer opvallend aanwezig zijn. Roodborsttapuiten voelen zich helemaal thuis in dit deel van de Netevallei met 11 broedparen.

Nachtegaal
Terwijl de nachtegaal in Vlaanderen spectaculair achteruitgaat blijft het een topsoort in de vallei van de Grote Nete. In 2013 werden hier niet minder dan 11 zangposten geteld. De nachtegalen arriveren rond half april in onze contreien.

Zomertortel
Ook deze soort is in Vlaanderen als broedvogel sterk achteruit gaand. In de Netevallei blijven ze redelijk stand houden. Tortels arriveren rond eind april. Op 8 verschillende plaatsen werden roepende mannetjes waargenomen.

Patrijs
Nog een soort die het moeilijk heeft het afgelopen decennium. Uniek baltsgedrag. Roep klinkt het luidst bij valavond. 2 / 3 paartjes houden stand in de Netevallei te Itegem

Blauwborst
Jarenlang werden hier geen waarnemingen meer vastgesteld van blauwborstjes. In 2013 werd 3 keer een mannetje gespot wat hoop geeft voor de toekomst.

Bosrietzanger
Laatkomer en meester imitator bosrietzanger doet het steeds beter in de Netevallei. In 2013 werden 7 zangposten geteld.

Fitis
Slechts 2 zangposten meer geteld.

Tuinfluiter
In voorgaande jaren goed voor minstens 4 zangposten. In 2013 slechts één enkele waarneming.

Matkop
Eén koppeltje houdt stand aan de oude Nete meander te Kruiskensberg.

Grote gele kwikstaart
Twee broedgevallen, aan beide Netebruggen één.

Houtsnip
Waarschijnlijk meerdere broedparen, maar leeft zeer verborgen. Heeft opvallende baltsvlucht

Kievit
Prachtige kleurrijke vogel met spectaculaire baltsvlucht. Nachtactief. Kenmerkende roep. Nog een 7 tal koppels op weilanden en akkers.

Scholekster
Mogelijk één broedgeval

Krakeend en Kuifeend
Beide eendensoorten werden regelmatig waargenomen in het broedseizoen. Er werd alleen van de kuifeend een vrouwtje waargenomen met twee jongen. Vermoedelijk toch verschillende broedgevallen van zowel kuifeend als krakeend.

Torenvalk Steenuil
Uilen hebben in 2013 een dramatisch broedjaar gekend. In dit deel van de Netevallei zitten 2 paartjes steenuil. Geen gegevens over enig broedsucces.

Bosuil
Eén koppeltje aanwezig tussen de Nete en Herlaar. Geen gegevens over broedsucces.

Boomvalk
Een koppel boomvalken heeft met succes 2 jongen grootgebracht.

Buizerd en wespendief
Vermoedelijk van deze soorten ook één of meerdere broedgevallen, doch geen effectieve nestgegevens om dit te kunnen bevestigen.

Torenvalk
De grote afwezige in deze inventarisatie. Tot voor enkele jaren algemeen aanwezig. Nu op alle inventarisatierondes slechts één enkele waarneming. Het gaat helaas zeer slecht met de torenvalk.

© Natuurpunt Heist-op-den-Berg   -